Școala Gimnazială „Ion Creangă” Tîrgu Neamț

Nr. 1341 / 25.10.2019

 

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Neamț organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin HG nr 286/2011, modificată și completată de HG nr 1027/2014

Denumirea postului: administrator financiar, post temporar vacant, contractual, pe perioadă determinată

Condiții specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor - superioare

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani

- cunoștințe oparare programe: EDUSAL, SEAP, D 112, FOREXEBUG

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

- proba scrisă: 25.11.2019, ora 10,00 la sediul unității

-proba practică: 25.11.2019, ora 11,45 la sediul unității

- proba de interviu: 25.11.2019, ora 13,30 la sediul unității.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afișare la sediul instituției.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • Cererea de înscriere adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Cazier judiciar;
 • Curriculum vitae.

 

Bibliografie concurs:

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR,

PROF. ROȘU CONSTANTIN

 

 

 

Performanța se obține prin muncă și dăruire