Raport privind starea învățământului la sfârșitul anului școlar 2015-2016

Raport privind starea învățământului la sfârșitul anului școlar 2016-2017

Raport privind Starea învățământului la sfârșitul anul școlar 2017-2018

Raport privind Starea învățământului la sfârșitul semestrului I, an școlar 2019-2020

 

Nr. 162/12.02.2018
Dezbătut în CP, aprobat în CA din 12.02.2018

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
ȘCOLII GIMNAZIALE „ION CREANGĂ" TÎRGU NEAMȚ

Întreaga activitate în şcoală este orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (aprobat prin OMENCȘ nr 5079/2016) și a OMEN nr. 3027/2018 şi Legea Educației Naționale nr.1/05.01.2011, OMENCS 6134/2016 - privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ, Legea 272/2004 - privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de Administraţie.
Membrii Consiliului de Administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare să se desfăşoare în continuare, iar altele pot fi organizate la solicitarea elevilor.

Capitolul I
Dispoziţii Generale

Art.1. Prin prezentul Regulament se stabilesc dispoziţiile referitoare la disciplina muncii, precum şi la procedurile şi prescripțiile cu caracter general, după care se desfasoară activitatea în cadrul Școlii gimnaziale „Ion Creangă" Tîrgu Neamț.
Art.2. La baza alcătuirii prezentului Regulament, se află dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalul contractual din autorităţile si instituţiile publice, Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi alte prevederi cuprinse în legislaţia actuală.
Art.3. Personalul unităţii are obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile generale şi permanente de conduită şi disciplină stabilite potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament intern.
Art.4. Prezentul Regulament se aplică tuturor angajaţilor indiferent de natura contractului individual de muncă (determinat, nedeterminat), de durata muncii norma întreagă sau part-time), de poziţia ierarhică a acestora, precum şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea ca detaşate, pe toată durata derulării contractului individual de muncă.
Art.5. (l) Angajatorul are obligaţia să furnizeze salariaţilor informaţiile necesare referitoare la prevederile acestui regulament.
(2) Regulamentul intern îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul aducerii la cunoştinţă acestora.
(3) Prezentul regulament se revizuieşte periodic, în concordanţă cu modificările de natură legislativă la nivelul angajatorului sau al proceselor de muncă.
Art. 6 Prezentul Regulament cuprinde conform art.242 din Codul Muncii, norme referitoare la:

a) Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii
b) Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei formede încălcare a demnităţii
c) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor
d) Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor
e) Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate
f) Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile
g) Reguli referitoare la procedura disciplinară
h) Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice
i) Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor

Capitolul II
a) Accesul în școală și în incinta școlii
Pentru evitarea riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere ordinii, liniștii, siguranței, integrității și demnității elevilor sau personalului didactic și nedidactic al școlii s-au stabilit următoarele reguli:
1. Accesul elevilor, al personalului școlii, al părinților/ reprezentanților legali ai elevilor se va face doar prin intrarea principală (strada Trandafirilor),
2. Accesul elevilor va fi permis cu 10 minute înaintea începerii orelor, respectiv - 7,50, pe baza carnetului de elev vizat pe anul în curs,
3. după terminarea orelor elevii vor părăsi incinta școlii tot pe intrarea principală (strada Trandafirilor),
4. accesul în școală al persoanelor străine (părinții, reprezentanții legali ai elevilor, rude, vizitatori) este permis după verificarea identității acestora de către personalul delegat de conducerea școlii
5. accesul părinților / reprezentanților legali în incinta școlii este permis în următoarele cazuri:
• la solicitarea cadrelor didactice, a directorului, a dirigintelui
• la ședințele/lectoratele cu părinții organizate de personalul didactic al școlii
• pentru rezolvarea unor probleme legate de acte / documente de studii sau alte situații școlare care implică prezența părinților la secretariat/ cabinetul medical
• la diferite evenimente publice și activități școlare /extrașcolare organizate în cadrul școlii nostre, la care sunt invitați părinții
• pentru sprijinirea deplasării elevilor din învățământul preșcolar, respectiv a elevilor din clasa pregătitoare și din clasele I-IV, în și din clasa de curs
6. părinții și reprezentanții legali ai elevilor nu au voie în incinta școlii decât pe perioada pauzelor, cu excepția cauzelor de forță majoră
7. este interzis accesul în incinta școlii a persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influența băuturilor alcoolice, a celor având un comportament agresiv, precum și a celor care au intenția de a deranja ordinea și liniștea în școală
8. se interzice intrarea vizitatorilor în incinta școlii însoțiți de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substanțe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile, publicații având caracter obscen sau instigator, precum și stupefiante sau băuturi alcoolice.

b)Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii

Art.1. Angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru protejarea vieţii, securităţii şi sănătaţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și pregatire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
Art.2. Angajatorul, prin persoana desemnată a se ocupa de activităţile de protecţie şi securitate în muncă, asigură condiţii ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului.
Art.3. Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile privind protecţia şi securitatea în muncă pe baza următoarelor principii generale de prevenire:
• evitarea riscurilor;
• evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
• combaterea riscurilor la sursă;
• adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte alegerea metodelor de muncă, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
• adaptarea la progresul tehnic;
• dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
• adoptarea în mod prioritar a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală.
Art. 4. Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi declarate conducerii.
Art. 5. Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament, impun ca fiecare salariat să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă.
Art.6. Condiţiile privind utilizarea echipamentului tehnic, echipamentului individual de protecţie şi lucru şi materialelor igienico-sanitare:
• fiecare angajat este obligat să utilizeze corect echipamentul tehnic din dotare, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale;
• sunt considerate echipamente tehnice echipamentele de calcul, birotica, aparatele, în general toate materialele încredinţate salariatului în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
• echipamentele tehnice trebuie să corespundă prevederilor din normele, standardele şi din alte reglementări referitoare la protecţia muncii şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea sau viaţa angajaţilor;
• este interzisă intervenţia din propria iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau individual, defect, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, angajatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia;
• orice salariat este obligat să comunice imediat angajatorului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
• orice salariat este obligat să coopereze cu angajatorul pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii angajaţilor;
• orice salariat este obligat să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
• orice salariat este obligat sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Art.7. Este interzis fumatul în spaţiile publice închise, respectiv în toate spaţiile din interiorul şi exteriorul unităţii.
Art.8. Dispozitiile legale privind interzicerea fumatului sunt obligatorii atât pentru salariaţii unităţii cât şi pentru persoanele aflate ocazional pe teritoriul ei.
Art.9. În cazul producerii unui incendiu, evacuarea personalului se va face conform planului întocmit în acest scop.
Art.10. Prevederile legate de regulile de securitate şi sănătate în muncă în cadrul unităţii se completează cu prevederile legislaţiei specifice în domeniu.

c) Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii

Art. 1. În cadrul unităţii, în relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, sunt respectate principiul nediscriminării precum şi principiul egalităţii de şanse între barbaţi şi femei. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.
Art. 2. Orice salariat care prestează o muncă în cadrul unităţii beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.
Art. 3.(1) Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă a angajaţilor, bazată pe criterii de sex, orientări sexuale, trăsături genetice, vârstă, naţionalitate, rasă, culoare, etnie, religie, orientare politică, origini sociale, handicap, stare civilă sau responsabilitate, apartenenţa sau activitate în sindicate.
(2) Sunt considerate a fi acţiuni de discriminare directă faptele şi actele de excludere, diferenţiere, restricţionare sau preferinţă, pe baza unuia sau mai multor criterii prevăzute la alin (1), care au ca scop sau ca rezultat neacordarea, restricţionarea sau excluderea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor salariaţilor. Sunt considerate a fi acţiuni de discriminare directă faptele şi actele în aparenţă bazate pe alte criterii decât cele de mai sus, dar care au consecinţele unei discriminări directe.
Art.4. Salariaţilor li se vor acorda dreptul la plată egală pentru munca egală, dreptul la protecţie împotriva dezvăluirii de informaţii personale, dreptul la protecţie împotriva concedierii ilegale.
Art.5. Este interzis să se ceară unei candidate la angajare să efectueze un test de graviditate.
Art.6. Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea sau de hărţuirea sexuală a acesteia.
Art.7. Nu constituie o încălcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoană care nu corespunde cerinţelor postului şi standardelor profesionale, atât timp cât acesta nu constituie act de discriminare.
Art.8. Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist–şovin, de instigare la ura rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare ndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.
Art.9. Încalcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, constituie abatere disciplinară.

d) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor

1. SALARIAŢI
Art.1 Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

• dreptul la salarizare pentru munca depusă;
• dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
• dreptul la zilele de sarbatori legale si la concediu de odihnă anual;
• dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
• dreptul la demnitate în muncă;
• dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
• dreptul la acces la formarea profesională;
• dreptul la informare şi consultare;
• dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
• dreptul la protecţie în caz de concediere;
• dreptul la negociere colectivă şi individuală;
• dreptul de a participa la acţiuni colective;
• dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
• alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ
Art.1 (1) Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore /zi, 40 ore/saptamână, realizate prin saptamâna de lucru de 5 zile.(art.262-(1), LEN).
(2) Pentru personalul didactic de predare, norma didactică de predare este cea prevazută de art. 262, alin.(1), lit.a - c din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/05.01.2011, iar restul activităţilor, până la norma de 40 de ore/saptămână sunt activităţi prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 103/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr.109/1999.
Art. 2 Calculul numărului de posturi se stabileşte pe baza normativelor de către inspectoratele şcolare, ca medie pe judeţ, iar posturile se distribuie în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii, după consultarea sindicatelor teritoriale.
Art. 3 (1) În funcţie de condiţii, comisia paritară de la nivelul unităţii convine asupra unui orar flexibil de lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.
(2) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul intern.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaza drepturile prevazute în contractul colectiv.
(4) Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la sediu sau, la loc vizibil.
Art. 4 (1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore/saptamână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori a altor cazuri de forţă majoră, salariatii au obligaţia de a presta muncă suplimentară cerută de angajator.
(3) Posturile didactice rămase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului şcolar se ocupă prin plata cu ora până la sfârşitul anului şcolar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei (art.254, alin.19-LEN).
(4) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin.(1) de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se compensează prin timp liber în urmatoarele 30 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora.
Art. 5 (1) Personalul nedidactic şi didactic auxiliar are dreptul la o pauză de masă de 15 minute, care se include în programul de lucru.
Art. 6 Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea.
Art. 7 Salariaţii care au în îngrijire copii în vârsta de până la 6 ani, respectiv până la 7 ani, la recomandarea medicului, pot lucra în program de minimum 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de salariat şi vechimea integrală în muncă/învăţământ.
Art. 8 (1) La cererea femeilor însărcinate, angajatorul va permite efectuarea controalelor medicale în timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmăreşte evoluţia sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale.
(2) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin.(1) sunt obligate să facă dovada că au efectuat controalele medicale.
Art. 9 Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi chemate la ore suplimentare şi nu vor fi detaşate decât cu acordul lor.
Art. 10 (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) În fiecare saptamână, salariatii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbăta şi duminica, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii de învăţământ, se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În aceasta situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de bază.
(4) Sunt zile nelucrătoare :
- zilele de repaus săptămânal ;
- 1 şi 2 ianuarie;
- 24 Ianuarie
- prima şi a doua zi de Paşti;
- prima şi a doua zi de Rusalii
- 1 Mai;
- 15 august
- 30 noiembrie și 1 Decembrie;
- 25 şi 26 decembrie;
- două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre sărbătorile religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.
Art. 11 (1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege.
Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către Consiliul de Administraţie împreună cu Sindicatul reprezentativ de la nivelul unităţii de învăţământ, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, până la data de 20 decembrie.
(3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare (art.266, 267, 268-LEN).
(4) Indemnizaţia de concediu se acordă salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă.
(5) Se consideră activitate maximum 16 de zile calendaristice pentru personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se organizează în perioada vacanţelor şcolare.
(6) Personalul didactic auxiliar beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii.
Art. 12 (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, dupa cum urmează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea unui copil - 5 zile;
c) căsătoria unui copil - 3 zile;
d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor salariatului - 5 zile;
e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile;
f) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului – 1-2 zile.
(2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin.(1) intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspenda şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite.
(3) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi remunerat corespunzător pentru activitatea suplimentară prestată / orele de predare efectuate în locul cadrului didactic beneficiar al zilelor libere plătite.
Art. 13 (1) Pentru rezolvarea unor situaţii deosebite, personalul didactic auxiliar şi nedidactic are dreptul la 90 de zile lucrătoare concediu fără plată, acordate de conducătorul unitaţii/instituţiei de învăţământ.
(2) Pentru rezolvarea unor situaţii familiale deosebite, personalul didactic are dreptul la 30 de zile lucrătoare concediu fără plată, acordate de conducatorul unităţii/instituţiei de învăţământ.
(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariaţii unităţii au dreptul la o învoire între 1-5 zile lucrătoare plătite, acordate de conducătorul unităţii cu condiţia asigurării suplinirii activităţilor din fişa postului.
(4) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă (art.255, alin.8; art.279 – LEN).
(5) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau funcţie în învăţământ au dreptul la concedii fara plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii reprezintă vechime în muncă/învăţământ.
(6) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fara plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor, conform HG 250/1992, art. 25 alin. 3.
Art. 14 În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul pentru creşterea copilului rămas neutilizat la data decesului acesteia

Art.2 Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

• să îndeplinească întocmai şi la timp atribuţiile ce le revin conform fişei postului, cu responbabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi constiinciozitate;
• să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;
• să respecte programul de lucru şi să folosească cu eficienţă timpul de muncă;
• să înştiinţeze conducerea unităţii de îndată ce au luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri;
• să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor ce le revin;
• obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
• obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
• să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate, normele de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor;
• să pună în siguranţă la terminarea programului de lucru, documentele de serviciu;
• obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
• să raspundă patrimonial, în temeiul normelor şi răspunderii civile contractuale, pentru pagube materiale produse unităţii din vina şi în legătură cu munca lor.

Art.3 De asemenea salariaţii au următoarele interdicţii:

- să nu efectueze în timpul programului de lucru, activităţi care nu au legatură cu sarcinile de muncă specifice ;
- să părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului unităţii
- să înceteze nejustificat lucrul
- să falsifice actele privind diversele evidenţe ;
- să scoată sau să depoziteze în incinta unităţii bunuri materiale fără forme legale ;
- să pretindă/primească de la alţi salariaţi, elevi, persoane străine avantaje pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
- să folosească numele unităţii în scopuri care pot duce la prejudicierea ei;
- să comită sau să incite la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii ;
- să folosească în interes personal bunurile unităţii;
- să înstrăineze bunurile date în folosinţă sau păstrare, proprietatea unităţii;
- folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal;
- ieşirea nejustificată din incinta unităţii în timpul orelor de program;
- consumul şi introducerea în incinta unităţii a băuturilor alcoolice sau produse interzise, în timpul programului de lucru;
- să participe la acte de violenţă sau să le provoace;
- să întârzie la programul de lucru ;
- să absenteze nemotivat de la serviciu ;
- să folosească violenta fizică sau de limbaj
Art.4 Nerespectarea obligaţiilor ce le revin salariaţilor constituie abatere şi va fi sancţionată disciplinar, material, civil, sau penal, după caz.

2. ANGAJATOR
Art. 1 Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

• să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
• să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
• să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
• să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
• să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
• să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

Art.2 Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

• să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
• să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
• să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
• să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
• să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
• să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
• să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
• să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

e) Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

Art.1 Salariaţii pot adresa unităţii, în nume propriu, cereri sau reclamaţii individuale privind încălcarea drepturilor prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă.
Art.2. Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, unitatea dispune numirea unei comisii, printr-o decizie care să cerceteze şi să analizeze detaliat toate aspectele sesizate.
Art.3.(1) În termen de 30 zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a salariatului, pe baza raportului comisiei , unitatea comunică în scris răspunsul către petiţionar.
(2) În răspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.
(3) Reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salaritului, nu se iau în considerare.

f) Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate

Art.1 Savârşirea următoarelor fapte constituie abateri disciplinare:
• lipsa nemotivată de la serviciu;
• întârzierea de la serviciu;
• neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu;
• desfăşurarea de activităţi personale sau altele decât cele stabilite prin fişa postului în timpul orelor de program;
• solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii unor atribuţii de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care sa dăuneze activităţii unităţii;
• corespondenţa cu alte instituţii în nume propriu;
• efectuarea de convorbiri telefonice personale, cu excepţia cazurilor de urgenţă;
• comunicarea unor informaţii cu caracter confidenţial;
• încălcarea regulilor de igienă şi securitate a muncii;
• introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice pentru a fi consumate la locul de muncă;
• intrarea, sau după caz,ramânerea în instituţie sub influenţa băuturilor alcoolice;
• executarea în timpul serviciului de lucrări străine de interesul serviciului;
• împiedicarea, în orice mod, a altor salariaţi de a-şi executa în mod normal în timpul programului îndatoririle de serviciu

Art.2 Furtul, bataia, refuzul de a se supune aplicării controlului privind consumarea de alcool, constituie abateri deosebit de grave.

g) Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile

Art.1 (1) În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică sunt următoarele (art.280-LEN):
• observaţia scrisă;
• avertisment;
• diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni;
• suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
• destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
• desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singura sancţiune.
(3)Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
Art.2 Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
• împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
• gradul de vinovăţie a salariatului;
• consecinţele abaterii disciplinare;
• comportarea generală în serviciu a salariatului;
• eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
• reguli referitoare la procedura disciplinară

h) Reguli referitoare la procedura disciplinară

Art.1 Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, de către comisia de disciplină sau de persoana împuternicită să realizeze cercetarea.
Art.2 În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Art.3 În lipsa cercetării prealabile şi a verificărilor privind apărările salariatului, aplicarea sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului de muncă este pasibilă de unitate.
Art.4 În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
Art.5 Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute anterior fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
Art.6 Modul de desfasurare a cercetarii disciplinare, precum si rezultatele acesteia se consemneaza intr-un proces-verbal.
Art.7 Astfel, instituţia poate dovedi că şi-a îndeplinit obligaţia de a asculta punctul de vedere al salariatului în apărarea sa şi poate continua şi finaliza cercetarea disciplinară.
Art.8 (1)Unitatea dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2)Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
• descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
• precizarea prevederilor din Codul muncii , regulamentul intern, contractul individual de muncă , care au fost încălcate de salariat;
• motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, nu a fost efectuată cercetarea;
• temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
• termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
• instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3)Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4)Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5)Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Răspunderea patrimonială

Art.9 Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
Art.10 Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.
Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat.
Art.11 Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.
Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.
Art. 12 Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv, daca legea nu prevede altfel.
Art.13 (1)În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fidespăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către unitate.
(2)Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.
Art. 14 În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face întrun termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

i) Modalități de aplicare a altor dispoziții legale şi contractuale specifice

Art.1 Pentru asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la nivelul instituţiei funcţioneaăa următoarele principii:
• permanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în domeniul relaţiilor de muncă;
• imediata informare, sub semnatură de luare la cunoştinţa, a salariaţilor despre noile reglementări în domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice;
• imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de muncă la nivelul unităţii;
• însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activităţii unităţii.

j) Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor

Art.1 (1)Pentru personalul nedidactic evaluarea se face conform OMECTS 3860/2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 – 31 ianuarie a fiecărui an.
(3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie – 31 decembrie a anului anterior celui în care se face evaluarea.
Art.2 (1) Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unitate se face conform legislaţiei în vigoare care va apărea ulterior (art.92-LEN).
(2) Evaluarea se realizează anual conform normelor de evaluare a performanţelor individuale şi de aplicare a criteriilor şi instrumentelor de evaluare pe fişe tipizate.

Capitolul III
Exercitarea calităţii de elev

A. Comportamentul în şcoală
1. Opţiunea pentru Şcoala gimnazială „Ion Creangă" Tg.Neamţ înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat" înţelegem:
a. Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii. O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.
b. Evitarea oricăror forme de violenţă, umilire şi agresivitate.
c. Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorul şcolii.
d. Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
2. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă.
Produsele lactate şi de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi folosite cu maximă responsabilitate.
3. Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în clădire, în curtea şcolii şi în sala de sport.
4. Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
5. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi diriginţilor. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.
6. La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul utilizării telefoanelor mobile, profesorii au obligaţia de a le preda la director, acestea putând fi ridicate numai de către părinţi.
Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al profesorului.
7. Se interzice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii.
8. Elevii nu vor părăsi curtea şcolii pe durata pauzelor.
9. Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare
10. Începând cu anul școlar 2013-2014 se introduce uniforma la clasele V-VIII
11. Se interzice accesul elevilor în spațiul destinat copiilor de grădiniță (zona leagănelor) și în livada școlii.

B. Organizarea activităţii didactice
12. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare, culturale şi administrative după programul stabilit de şcoală, într-o ţinută decentă. Folosirea machiajului nu este acceptată la eleve. Părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs / semestru.
13. Accesul în şcoală al elevilor va fi permis doar cu 10 minute înaintea începerii orelor, respectiv - 7,50 şi 12,50 dacă se organizează cursuri după amiaza.
14. Elevii vor părăsi sala de curs imediat după încheierea orei.
15. Orele de curs sunt de 45 respectiv 50 de minute. Pauza este de 15 respectiv 10 minute. Din anul școlar 2013-2014 se introduce pauza mare în intervalul 950-1010.
16. În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs.
17. Dacă după 10 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi anunţată direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora.
18. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi la activităţile extraşcolare.
19. Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinţii pot consulta lucrările semestriale în prezenţa profesorului.
20. Notarea elevilor, indiferent de disciplina studiată, va include în mod obligatoriu în baremul de corectare.
21. La sfârşitul anului şcolar, cei mai buni elevi vor primi diplome. Se vor acorda prmiile I, II şi III elevilor cu cele mai mari medii din clasă, indiferent de media obţinută. Toţi elevii cu medii de cel puţin 9,50 vor primi diplome cu specificaţia „menţiune". Nu se vor acorda premii şi diplome elevilor care au absentat (motivat sau nemotivat) mai mult de 80 de ore în anul şcolar respectiv.
22. Anunţurile şi titlurile materialelor expuse pe holuri se vor formula în limba română.

C. Activităţi extracurriculare
23. Activităţile extracurriculare se bazează pe calendarul anual stabilit de I.S.J. Neamţ, cultural-artistic şi sportiv, precum şi ale unităţii noastre; ele pot fi îndeplinite prin lecţii de ţinută, conform planurilor curriculare care se desfăşoară în clasă, laboratoare sau în sala de sport.
24. Înscrierea elevilor la activităţi (proiecte de colaborare cu alte şcoli, schimburi de elevi, excursii de studii) se poate face numai dacă elevii şi părinţii acestora înţeleg şi acceptă:
• caracterul predominant educativ al acţiunilor;
• necesitatea deschiderii spre nou, spre necunoscut;
• responsabilitatea pentru un comportament exemplar;
• faptul că activităţile se desfăşoară prin munca suplimentară, neremunerată a cadrelor didactice;
• faptul că deciziile pot fi luate numai în interesul grupului şi nu individual;
• că respectarea programului, inclusiv a orelor de linişte, este obligatorie;
• condiţiile de transport şi cazare stabilite de conducătorul grupului cu acordul direcţiunii;
• necesitatea comunicării respectuoase cu elevul-partener, chiar dacă acesta are alte interese;
• că elevul va trebui să renunţe la programul obişnuit pe perioada derulării acţiunii;
• că elevul va recupera materia şi, începând cu a treia zi de şcoală de la încheierea proiectului, va susţine toate lucrările scrise împreună cu clasa;
• necesitatea îndeplinirii exemplare a sarcinilor legate de proiect;
• prezentarea proiectului ori de câte ori elevul va fi solicitat;
• să se implice în activităţile şcolare şi după încheierea acţiunii;
• sancţionarea abaterilor conform regulamentelor şcolare, fiind posibilă şi excluderea în timpul derulării activităţii extracurriculare.
Selecţia elevilor pentru participarea la activităţi extraşcolare (parteneriate, excursii, proiecte, tabere) şi pentru acordarea de burse se va face în funcţie de nivelul de disciplină al clasei, de rezultatele la învăţătură, de comportament, de numărul absenţelor motivate şi nemotivate, precum şi în funcţie de participarea la olimpiade, la activităţile culturale, sportive etc. Pentru proiectele internaţionale, o observaţie individuală are ca efect eliminarea elevului de la activităţile pentru care se fac înscrieri în semestrul respectiv. Scăderea notei la purtare va fi urmată de excluderea elevilor pentru înscrierile ce se derulează în semestrul următor. Aceeaşi măsură va fi aplicată şi în situaţia retragerii fără motive obiective de la o acţiune la care elevul s-a înscris sau neanunţarea imediată a profesorului conducător în cazul apariţiei unor probleme serioase.
Participarea elevilor la proiecte internaţionale şi la activităţi care necesită reprogramarea unor ore de curs se aprobă doar dacă în sala de clasă nu sunt probleme (aspect, curăţenie, mobilier deteriorat, etc.).
25. Orice excursie neautorizată este strict interzisă.
26. Comunicarea elev – profesor se va face în limba română.
27. Proiectele formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de director.

Capitolul IV
Reguli privind folosirea sălilor de clasă

1. Laboratorul de informatică va fi utilizat numai pentru activitatea didactică asistată de calculator. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă. La părăsirea laboratorului, elevii vor aranja scaunele sub mese. Activitatea din laboratorul de informatică se anunță și se consemnează în Registrul activităților din laboratorul de informatică. Acest registru se află la dra prof. Aramă-Păsălău Carmen
2. În timpul pauzelor, elevii vor părăsi clasa, petrecându-şi timpul liber în curtea şcolii
3. Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri etc.) este interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe (CD, Memory Stick etc.) se face doar de la calculatorul profesorului, dacă nu afectează buna funcţionare a calculatoarelor şcolii.
4. Profesorii au obligaţia de a verifica laboratorul şi holul scolii la începutul şi la sfârşitul fiecărei zile, în care se desfăşoară activităţi educative. La plecare, profesorii vor verifica dacă geamurile sunt închise şi uşile încuiate.
5. Accesul persoanelor străine este strict interzis în scoala (autorizarea accesului se face numai de către director sau serviciul secretariat).
6. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective pentru 4 săptămâni.

Capitolul V.
Reguli privind folosirea bazei sportive

1. Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia Educaţie fizică şi disciplinele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al directorului.
2. Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţit de către profesor.
3. Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport (în acest scop pregătirea vestimentară pentru ora de sport se va face în vestiarele aferente).
4. Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport.
5. Vestiarele şi grupurile sanitare aferente terenului de sport se vor folosi doar pe parcursul orelor /activităţilor sportive .
6. Elevii scutiţi medical au obligaţia să prezinte profesorului de educație fizică scutirile medicale în decurs de cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului respectiv.
7. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform regulamentelor şcolare, având încălţăminte specifică. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în vestiare sau în sălile de clasă.
8. Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se face numai de către director). În afara orelor de curs, sala de sport poate fi închiriată pentru diverse activități sportive contra unei sume de bani. Cuantumul acestei taxe se stabilește în Consiliul de administrație și se achită la contabilitatea unității. Activitățile respective se vor desfășura sub supravegherea profesorului de educație fizică care va răspunde de integritatea sălii și a bunurilor sale.
9. În sala de sport, activitatea se va desfăşura cu maxim 1 clasă.
10. Situaţiile care contravin acestei reglementări vor fi raportate conducerii.

Capitolul VI.
Biblioteca

1. Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână.
2. În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi.
3. În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi.
4. Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărţii în registrul special.

Capitolul VII.
Serviciul pe clasă

1. Va fi efectuat după o planificare semestrială stabilită de dirigintele clasei și se va afişa la loc vizibil.
2. Fiecare clasă va avea următoarele obligaţii:
• golirea coşului de gunoi
• spălarea tablei
• colectarea selectivă a deșeurilor (hârtie, PET-uri)
• păstrarea bunurilor școlii
Diriginţii/învățătorii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile din caietul dirigintelui luând măsurile necesare remedierii deficienţelor.
3. În fiecare zi, la începutul cursurilor, se verifica starea mobilierului scolar. În cazul în care se constată distrugerea bunurilor școlii această situație se transmite dirigintelui și administratorul școlii. Vinovatul suportă repararea / înlocuirea bunului distrus.
4. Se va şterge tabla după fiecare oră şi se va aerisi clasa.
5. După ultima oră de curs profesorii răspund de modul în care sunt lăsate sălile de clasă.
6. După ultima oră de curs clase vor fi încuiate.

Capitolul VII
Secretariatul

1. Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat la Secretariat.
2. Carnetele de elevi şi legitimaţiile de elev se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor.

Capitolul VIII.

Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

1. Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).
2. Elevii au obligaţia să anunţe la secretariatul şcolii, când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau de gaz.
3. Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.
4. În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice.
5. Se vor respecta regulile de circulaţie.

Capitolul IX.
SARCINILE PROFESORULUI DE SERVICIU

(1) Profesorul de serviciu coordonează, sub aspect administrativ și organizatoric, desfășurarea procesului instructiv – educativ în condiții de securitate, ordine și disciplină.
(2) Profesorul de serviciu colaborează cu personalul didactic și administrativ, identificând natura aspectelor de indisciplină a elevilor, elevii indisciplinați și ia imediat măsurile care se impun.
(3)In acest sens :
 Ajunge la școală cu 30 de minute înainte de începerea programului
 Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs
 Verifică prezența cadrelor didactice la ore și asigură suplinirea celor absenți cu cadre didactice aflate în ore libere
 Răspund de siguranța cataloagelor
 Supraveghează elevii în pauze pe culoare și în curtea școlii
 Verifică persoanele străine care intră în incinta școlii
 Acordă primul ajutor în situații care necesită acest lucru. În situații deosebite anunță directorul sau serviciul de urgențe 112
 Consemnează în Registrul special de procese-verbale evenimentele deosebite petrecute în ziua respectivă

Capitolul X.
Sancţiuni pentru elevi

1. Elevii şi profesorii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform „Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar" (OMENCȘ nr.5079/2016 și OMENCȘ nr.3027/2018, respectiv Statutul elevului, OMENCȘ nr.4742/2016). Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar.
2. În cazul agresiunilor fizice sau a actelor de instigare la violenţă va fi informată Poliţia. Abaterile din afara clădirii şcolii care au drept consecinţă daune materiale vor fi semnalate Poliţiei Locale.
3. Nota la purtare se stabileşte în Consiliul clasei, se propune de diriginte și se discută în Consiliul profesoral. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral.
4. Elevii cu media 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi. Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (Art. 27 din Statutul elevului, OMENCȘ nr.4742/2016): la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru sau la 10 % din absenţe nejustificate din numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.
5. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul personal.
6. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia, a directorului) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă; profesorii pot solicita contactarea părinţilor prin intermediul telefonului mobil al elevilor
7. Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi în afara incintei școlii vor fi sancţionaţi cu observație individuală.
8. În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de ordine interioară, a unor conflicte violente între elevi-elevi, respectiv elevi-profesori se poate decide cu acordul părinţilor mutarea disciplinară a elevului la altă clasă sau la altă şcoală.

Capitolul XIII
Dispoziţii finale

Art.1. Regulamentul poate fi modificat, potrivit procedurii prevăzute pentru întocmirea lui, ori de câte ori necesităţile de organizare şi disciplina muncii din unitate o cer.
Art.2. Regulamentul intern se afişează la sediul unităţii.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, vechiul regulament intern al unităţii îşi încetează aplicabilitatea.

Modificat,
Februarie, 2018

 

REGULAMENT INTERN

 

 

Nr. 161 / 12.02.2018

Aprobat în CA din 12.02.2018

  

REGULAMENTUL INTERN

Modificat în februarie 2018

  

CAPITOLUL I

 

 Dispoziţii generale

 

 Art. 1. – Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin OMENCȘ nr 5079/2016) și a OMEN nr. 3027/2018 și ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, OMENCS 6134/2016 - privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ, Legea 272/2004 - privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

 

 Art. 2. – Regulamentul intern reglementează raporturile de muncă din cadrul Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă” şi conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă şi de secretariat.

 

 Art. 3. – (1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul

 

de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic.

 

(2) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se poate supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.

 

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.

 

(4) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se îndosariază la bibliotecă. Învățătorii/profesorii pentru învățământul primar/profesorii diriginți au obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile acestui regulament.

 

 (5) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcți onare al unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

 

 (6) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ poate fi

 

 revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au

 

avizat/aprobat regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul Regulament.

 

Art. 4. – Acest regulament se aplică în incinta şi în curtea şcolii pentru tot personalul salariat al şcolii, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor.

 

Art. 5. – Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.

 

Art. 6. În unitate sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de

 

activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate.

 

 

CAPITOLUL II

 

Organizarea unităţii de învăţământ

 

 Art. 7. (1) Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:

 

a)  act de înființare - ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau județene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și respectă prevederile legislației în vigoare;

 

b)  dispune de patrimoniu în administrare (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);

 

c)   cod de identitate fiscală (CIF);

 

d)  cont în Trezoreria Statului;

 

e)  ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și cu denumirea exactă a unității de învățământ corespunzătoar e nivelului maxim de învățământ școlarizat.

 

(2) Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” cuprinde formele de învăţământ: preșcolar, primar (cls. I-IV) şi gimnazial (cls. V-VIII).

 

Art. 8. (1) Cursurile pentru învăţământul primar se desfăşoară în două serii, între orele 800 – 1150, durata orei de curs fiind de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră de curs, iar în ultimele 5 minute învățătorii organizează activități extracurriculare de tip recreativ. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30 - 35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative.

 

(2) Cursurile pentru învăţământul gimnazial se desfăşoară în două serii, între orele 800 – 1400, durata orei de curs fiind de 50 minute, cu o pauza de 10 minute după fiecare oră de curs.

 

(3) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie.

 

(4) Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul în intervalul 800 - 1600. Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt avizate de secretariat prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor.

 

Art. 9. – (1) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul primar şi gimnazial se face prin poarta dinspre curtea interioară, în intervalul 750 – 800. Ieşirea elevilor se face pe poarta dinspre curtea interioară.

 

(2)Accesul elevilor în şcoală se face pe baza ecusonului/carnetului de elev.

 

Art. 10. Prezenţa în şcoală în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de pregătire suplimentară, este permisă numai cu acordul directorului unităţii.

 

Art. 11 – (1) Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/tutorilor elevilor, se face numai după aprobarea conducerii scolii.

 

Art. 12. – Este interzisă intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este interzisă intrarea pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice.

 

Art. 13. – Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către părinţi/tutori.

 

Art. 14. – Înscrierea elevilor la Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” se face pe baza unei cereri scrise, adresată directorului unităţii şi înregistrată la serviciul secretariat la fiecare început de ciclu şcolar (cls. PRGT, cls. aV-a) sau în cazul transferului din altă unitate şcolară.

 

 Art. 15. – Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea şcolii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, în funcţie de planul de şcolarizare, de limbile străine moderne studiate de elevi şi de opţiunile acestora.

 

Art. 16. – Clasele şi grupele pentru Curriculum la Dispoziţia Şcolii (CDŞ) se formează în funcţie de opţiunile elevilor/părinților, de spaţiul existent în şcoală şi de resursele materiale și umane pe care școala le are la dispoziție.

 

Art. 17. – (1) În Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” funcţionează următoarele comisii metodice/catedre şi anume:

 

-       comisia metodică învățământ preșcolar

 

-       comisia metodică a învățătorilor

 

-    Comisia metodică umanistă;

 

-    Comisia metodică matematică și științe

 

-    Comisia metodică a profesorilor diriginți.

 

Componența comisiilor metodice/catedrelor metodice este aprobată de către consiliul profesoral.

 

(2)     Responsabilii comisiilor metodice/catedrelor sunt stabiliţi în şedinţa comisiei metodice/catedrei, la începutul fiecărui an şcolar, prin vot secret şi numiţi prin decizie a directorului unităţii.

 

(3)  La sfârşitul fiecărui semestru responsabilii comisiilor metodice trebuie să prezinte către Consiliul de administraţie un raport de activitate al comisiei.

 

Art. 18. – În Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” funcţionează comisii de lucru cu caracter permanent şi temporar, constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă este stabilită la începutul fiecărui an şcolar în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie. Lista comisiilor de lucru este cuprinsă în Anexa 3 a prezentului regulament.

 

Art. 19. – În cadrul şcolii funcţionează biblioteca şcolară pe baza regulamentului elaborat de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice

 

Art. 20. – În cadrul şcolii, funcţionează Cabinetul de asistenţă psihopedagogică, aflat sub coordonarea CJRAE .

 

Art. 21. – În cadrul şcolii, funcţionează Cabinetul medical.

 

Art. 22. – În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL III

 

Conducerea şcolii

 

 Art. 23. – Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” este condusă de Consiliul de administraţie și de director. În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de administraţie şi directorul conlucrează cu Consiliul profesoral, cu Comitetul de părinţi, cu Consiliul şcolar al elevilor şi cu autorităţile administraţiei publice locale.

 

SECŢIUNEA I

 

Consiliul de administraţie

 

 

 

Art. 24. – Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 93 şi art. 96, şi Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie stabilită prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

Art. 25. – Consiliul de administraţie este organ de conducere al Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă” şi este alcătuit din 9 membri, astfel: 4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai Consiliului Local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directoriul este membru de drept al Consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt alese prin vot secret în şedinţa consiliului profesoral.

 

Art. 26. – (1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, de regulă reprezentantul sindicatului reprezentativ din școală, iar când se dezbat probleme privind elevii, participă reprezentantul elevilor, cu statut de observatori.

 

(2) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi.

 

Art. 27. – Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în capitolul 4 din Metodologia de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014.

 

Art. 28. – Pe parcursul exercitării mandatului, cadrele didactice din Consiliul de administraţie, nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.


SECŢIUNEA II

 

Directorul

 

Art. 29. – Directorul exercită conducerea executivă a Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă” şi reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

 

Art. 30. – Ocuparea funcţiei de director se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

Art. 31. – Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în capitolul 3, art. 20-23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar nr 5079/2016.

 

Art. 32. – În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note de serviciu.

 

Art. 33. – Directorul este preşedintele Consiliului profesoral.

 

Art. 34. – Directorul elaborează Planul de dezvoltare instituţională (PDI) şi îl supune spre aprobare Consiliului de administraţie.

 

Art. 35. – Directorul prezintă anual un Raport asupra calității educaţiei în Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” în faţa Consiliului de Administrație, a Consiliului Profesoral, a Comitetului reprezentativ al părinţilor şi îl aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a ISJ Neamț.

SECŢIUNEA III

 

Consiliul profesoral

 

Art. 38. – Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază în Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” şi este prezidat de către directorul şcolii.

 

Art. 39. – Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic. Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul şcolii şi aprobate în prima şedinţă a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar.

 

Art. 40. – Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în art. 57-59 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar (OMENCȘ nr 5079/2016).

 

Art. 41. – La şedinţele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Directorul ţine evidenţa participării cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune Consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.

 

Art. 42. – La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe, toţi membrii Consiliului profesoral şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie.

 

Art. 43. – Directorul şcolii numeşte prin decizie secretarul Consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor Consilului profesoral.

CAPITOLUL IV

 

Personalul școlii

 

Art. 44. – Personalul din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” este format din personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.

 

Art. 45. – Personalului din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

 

Art. 46. – Personalul din şcoală are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevilor.

 

Art. 47. – Personalului din şcoală îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii.

 

Art. 48. – (1) Selecţia personalului din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” se face prin concurs/examen, conform normelor specifice în vigoare.

 

(2) Angajarea personalului se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul şcolii.

 

 SECŢIUNEA I

 

Personalul didactic

 

 Art. 49. – Personalul didactic din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” cuprinde pesoanele responsabile cu instruirea şi educaţia (educatoare, profesor, profesor pentru învăţământ primar).

 

Art. 50. – (1) Personalul didactic din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” este împărţit în 5 comisii metodice/catedre, formate din minim trei membri menţionate la art. 17, al. (1), din prezentul regulament.

 

(2)           Atribuţiile comisiei metodice/catedrei sunt cele precizate în art. 66 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar (aprobat prin OMENCȘ nr.5079/2016) iar în art 67 se regăsec atribuțiile resonsabilului.

 

(3)        Şedinţele comisiei metodice/catedrei se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul şcolii sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Prezenţa la activităţile comisiei metodice este obligatorie pentru membrii acesteia. Absenţa nemotivată de la şedinţele comisiei metodice se consideră abatere disciplinară.

 

(4)  Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice hotărâre referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră.

 

(5)  Responsabilul comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate pentru activitatea profesională a membrilor acesteia. Responsabilul comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi în şcoală sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor - elev.

 

Art. 51. – Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” au următoarele drepturi:

 

a)     beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale. Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al scolii;

 

b)     beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor elaborate de Ministerul Educaţiei,;

 

c)      lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor;

 

d)     dreptul la iniţiativă profesională, care constă în:

 

 • conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
 • utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
 • punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
 • organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică;
 • înfiinţarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare;
 • participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv de muncă;

 

e)     cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice, intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă, respectiv în timpul asistenţelor la oră efectuate de responsabilul comisiei metodice şi conducerea şcolii;

 

f)    înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce şi a directorului şcolii. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv;

 

h)  personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;

 

i)    personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;

 

j)    personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de educator;

 

k)  personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări,

 

de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice, cu aprobarea Consiliului de administraţie al şcolii.

 

Art. 52. – Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” au următoarele obligaţii:

 

a)     personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile;

 

b)     cadrele didactice sunt obligate să prezinte la cabinetul medical certificatul medical eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în sistemul de învăţământ;

 

c)      este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt:

 

 • prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta şcolii sau în zona limitrofă;
 • comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
 • practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului;

 

d)     cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;

 

e)     cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în carnetul de elev;

 

f)       le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii acestora; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislației în vigoare

 

h)     cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându-se subiectul lecţiei respective; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor efectuate de către director;

 

i)       cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum 20 zile de la începerea anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de dirigenţie, avizate de responsabilul comisiei metodice;

 

j)       cadrele didactice sunt obligate să anunţe în timp util conducerea şcolii în cazul absenţei de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor;

 

k)     cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale;

 

l)       cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;

 

m)   cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice;

 

n)     niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învăţătorului clasei şi să motiveze absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor limita la rubrica disciplinei pe care o predă;

 

 • o)     la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala;

 

p)     cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii;

 

q)     cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consilului clasei;

 

r)      fumatul este interzis în unitatea de învăţământ;

 

s)      fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; conţinutul portofoliului personal al cadrului didactic se găseşte în Anexa 5 a prezentului regulament;

 

t)       serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator important în evaluarea activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere disciplinară.

 

Art. 53. – În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sancţiuni:

 

a)     observaţie scrisă;

 

b)     avertisment;

 

c)      diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

 

d)     suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;

 

e)     destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;

 

f)       desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

 

Art. 54. – (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui semestru. Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activităţii;

 

(2) Activitatea profesorului de serviciu se va desfăşura conform graficului afișat în cancelarie. Programul profesorului de serviciu începe la ora 7. 45 și se încheie la ora 14.00.

 

(3) Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii:

 

a)        controlează împreună cu personalul de pază accesul elevilor în şcoală la începutul programului şi pe parcursul acestuia;

 

b)        verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă;

 

c)          asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor;

 

d)        controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la sfârşitul orelor de curs;

 

e)        asigură securitatea cataloagelor, a altor documente şi a aparaturii electronice din cancelarie;

 

f)          verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi asigură suplinirea celor absente împreună cu directorul de serviciu;

 

g)        verifică ordinea şi disciplina în pauze;

 

h)        ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea scolii;

 

i)          supraveghează persoanele străine intrate în şcoală;

 

j)          supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului şi ia măsuri operative dacă este cazul.

 

k)        neîndeplinirea atribuțiilor de profesor de serviciu duce la emiterea notei de serviciu;

 

Art. 55. – (1) Profesorii diriginți sunt numiță anual de director, în baza hotărârii CA, după consultarea consiliului profesoral.

 

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a directorului cu această responsabilitate.

 

(3) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi, conform ROFUIP 2016, art.74 -78:

 

a)     coordonează activitatea Consiliului clasei;

 

b)     numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;

 

c)      preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;

 

d)     prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la începutul fiecărui an şcolar;

 

e)     completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;

 

f)       întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi orientare şi le predă spre avizare responsabilului Comisiei diriginţilor;

 

g)     urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului;

 

h)     motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul medical şcolar, precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor;

 

i)       analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii clasei;

 

j)       informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au primit sancţiuni disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară;

 

k)     stabileşte împreună cu Consiliul clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7.00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave;

 

l)       organizează, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii şi se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează procesul şcolar al copiilor lor;

 

m)   propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

n)     aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi în celelalte regulamente în vigoare;

 

 • o)     recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi extraşcolare;

 

p)     calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit prezentului regulament şi a celorlalte regulamente în vigoare;

 

q)     consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale;

 

r)      prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar;

 

s)      întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui,

 

t)       îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea şcolii, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

 

(4)             Atribuţiile şi responsabilităţile profesorului diriginte sunt şi atribuţii şi responsabilităţi ale profesorului pentru învăţământ primar (învăţător).

 

Art. 56. – (1) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru didactic titular propus de Consiliul Profesoral și aprobat de Consiliul de administrație pe baza unor criterii specifice.

 

(2) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor MEN privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar.

 

(3) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul şcolii în colaborare cu responsabilul comisiei diriginţilor şi cel al comisiei de învăţământ primar, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului şcolar al elevilor.

 

(4) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare prezintă Consiliului de administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului de dezvoltare a şcolii.

 

(5) Atribuțiile coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt stabilite de ROFUIP 2016, art. 69.

 

 

SECŢIUNEA II

 

Personalul didactic auxiliar

 

Art. 57. – În Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” personalul didactic auxiliar şi nedidactic este format din: bibliotecar, informatician, compartimentul secretariat, administrație şi compartimentul financiar.

 

Art. 58. – Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare.

 

Art. 59 (1) Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare.

 

(2)Poate beneficia de maxim două zile de învoire pe semestru pentru situații neprevăzute. Pentru restul situațiilor, învoirea se face doar cu găsirea unui înlocuitor pentru zilele solicitate; Dacă solicitantul nu reușește să găsească un înlocuitor, atunci poate solicita concediu fără plată conform articolului 29 din Contractul Colectiv de muncă.

 

Art. 60. – Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:

 

a)     să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului;

 

b)     să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către director;

 

c)      să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic a şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei;

 

d)     de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie;

 

e)     să participe la cursurile de formare iniţiate de conducerea şcolii, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează;

 

f)       să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei.

 

g)     de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă;

 

h)     obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi.

 

Art. 61. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:

 

a)     observaţie scrisă;

 

b)     avertisment;

 

c)      diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

 

d)     suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;

 

e)     destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;

 

f)       desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

 

Art. 62. – (1) Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii.

 

(2)        Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.

 

(3)        Atribuţiile bibliotecarului sunt:

 

a)     organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale;

 

b)    elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul acesteia şi regulile PSI;

 

c)     constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;

 

d)    ţine evidenţa fondului de publicaţii;

 

e)     răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;

 

f)      oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;

 

g)     îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;

 

h)    gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ.

 

i)       iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor;

 

j)       contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ;

 

k)     îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul şcolii.

 

(4)     Orarul de funcţionare al bibliotecii este aprobat de directorul şcolii.

 

Art. 63. – (1) Compartimentul secretariat este condus de secretarul unității şi este subordonat directorului şcolii.

 

(2)     Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul şcolii şi pentru alte pesoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

 

(3)        Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responabiliăţi, conform ROFUIP:

 

a)     asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ;

 

b)     întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ;

 

c)      întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către consiliul de administrație ori de către directorul unității de învățământ;

 

d)     înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;

 

e)     înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă elevilor, potrivit legii;

 

f)       rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate în fișa postului;

 

g)     completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții pentru personalul unității;

 

h)     procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 

i)       selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 

j)       păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în u rma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educației naționale;

 

k)     întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor;

 

l)       asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru

 

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice;

 

m)   întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de învățământ;

 

n)     întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ;

 

 • o)     calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;

 

p)     gestionarea corespondenței unității de învățământ;

 

q)     întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compar timentului, în conformitate cu prevederile legale;

 

r)      păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar, din cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități competente în soluționarea problemelor specifice;

 

s)      rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.

 

t)       Secretarul șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice condica de prezență, fiind responsabil cu siguranța acesteia.

 

u)     Secretarul șef/Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existența tuturor cataloagelor.

 

v)     În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat.

 

w)   În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

 

x)     Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.

 

(4)        Secretariatul asigură de regulă permanenţa pe întreaga desfăşurare a orelor de curs.

 

(5)        În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat.

 

(6)        La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din şcoală elevii trebuie să prezinte la secretariat o adeverinţă eliberată de bibliotecarul şcolii din care să reiasă că nu au cărţi nerestituite.

 

(9)        Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor.

 

Art. 64. – (1) Compartimentul financiar este condus de contabil şi este subordonat directorului şcolii.

 

(2) Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități conform ROFUIP:

 

a)     desfășurarea activităț ii financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 

b)     gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;

 

c)      întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;

 

d)     informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la execuția bugetară;

 

e)     organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;

 

f)       consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor j ustificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

g)     efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;

 

h)     întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;

 

i)       îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;

 

j)       implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;

 

k)     avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unității;

 

l)       asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;

 

m)   întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;

 

n)     exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul

 

de administrație.

 

Art. 65. – (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al şcolii (de întreţinere şi îngrijire, muncitori).

 

(2)        Serviciul de administraţie este condus de administratorul de patrimoniu şi subordonat directorului şcolii.

 

(3)        Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi, conform ROFUIP:

 

a)     gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;

 

b)     realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;

 

c)      asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

 

d)     realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de

 

învățământ;

 

e)     recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr -o comisie constituită la nivelul unității de învățământ;

 

f)       înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile;

 

g)     ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;

 

h)     punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe linia securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.;

 

i)       întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a documentațiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice;

 

j)       întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau juridice;

 

k)     alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

 

(4)           Întregul inventar mobil şi imobil al şcolii se trece în registrul inventar al acestuia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin şcolii se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.

 

(5)        Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat de către administrator sau director. Programul personalului de îngrijire este stabilit de către administrator şi aprobat de director. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului. Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director.

 

Art. 66. (1) Personalul nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare.

 

Art. 67. – (1) Personalul nedidactic are următoarele obligaţii:

 

a)      personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea şcolii împreună cu şeful compartimentului administrativ;

 

b)     personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru şi atribuţiilor din fişa postului;

 

c)      personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de administrator şi în conformitate cu fişa postului;

 

d)     personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie;

 

e)      personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în şcoală;

 

f)       este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de interesele instituţiei;

 

g)      întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi.

 

(2)  Atrbuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fişa postului.

 

Art. 68. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:

 

a) observaţie individuală verbală;

 

b) avertisment scris;

 

c)      retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

 

d)     reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;

 

e)     desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

 

CAPITOLUL V

 

Elevii

 

SECŢIUNEA I

 

Dispoziţii generale

 

Art. 69. – (1) Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor legale.

 

(2) Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul şcolii. Evidenţa prezenţei se face la fiecare oră de curs de către fiecare profesor/profesor pentru învăţământ primar, care consemnează în mod obligatoriu fiecare absenţă.

 

Art. 70. – Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este vizat de către şcoală, prin intermediul profesorilor diriginţi şi al profesorilor pentru învăţământ primar.

 

Art. 71. – Elevii din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” au ca organizaţie reprezentativă Consiliul Reprezentativ al elevilor. Procedura de constituire şi atribuţiile Consiliului şcolar al elevilor se găsesc în art. 166 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar.

 

Art. 72. – Evaluarea elevilor se face conform prevederilor art. 71 – 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale capitolului III, art. 112 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar (nr.5079/2016), precum şi ale altor acte normative.

 

 SECŢIUNEA II

 

Consiliul elevilor

 

 Art. 73. – Consiliul reprezentativ al Elevilor este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase din şcoală (câte un elev din fiecare clasă). Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul profesoral și consiliul elevilor. Dintre membrii săi consiliul va alege un Preşedinte (elev), un vicepreşedinte (elev) şi un secretar (elev) pe toată durata unui an şcolar.

 

Art. 74. – Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor în prima oră de consiliere de la începutul fiecărui an şcolar. Votul va fi secret iar elevii îşi vor asuma responsabilitatea alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot şi le este interzis amestecul sau influenţarea deciziei elevilor.

 

Art. 75. – Întrunirile consiliului elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este cazul, fiind prezidat de preşedinte şi de reprezentantul cadrelor didactice.

 

Art. 76. – Toţi membrii consiliului au obligaţia de a participa la toate întruniri, iar când din motive obiective nu pot participa, aceştia au obligaţia de a nominaliza un înlocuitor şi de a anunţa secretarul Consiliului.

 

Art. 77. – Preşedintele consiliului elevilor, precum şi cadrul didactic desemnat să coordoneze activitatea acestuia au obligaţia de a aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie al şcolii toate problemele discutate în cadrul şedinţelor consiliului.

 

Art. 78. – Toate propunerile avansate de către consiliul elevilor vor fi notate de către secretar, care va întocmi un proces verbal şi va avea obligaţia să expună într-un loc public rezumatul acestuia.

 

Art. 79. – Fiecare membru al consiliului elevilor, inclusiv preşedintele şi secretarul are dreptul de a vota prin DA sau NU sau să se abţină de la vot. Votul poate fi secret sau deschis prin ridicarea mâinii, în funcţie de hotărârea consiliului.

 

Art. 80. – Membrii consiliului trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Consiliu şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.

 

Art. 81. – Membrii consiliului au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte şi vor raporta clasei toate discuţiile purtate referitor la chestiunile în cauză.

 

Art. 82. – Secretarul consiliului va întocmi un dosar al întrunirilor, care va fi accesibil tuturor elevilor.

 

Art. 83. – Secretarul consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinei de zi a întrunirilor şi de a aduce la cunoştinţă membrilor cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea întrunirii. Preşedintele are datoria de a asigura respectarea ordinii de zi anunţată şi parcurgerea ei integrală.

 

Art. 84. – Preşedintele consiliului are datoria de a asigura desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.

 

Art. 85. – Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ curricular şi extracurricular, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt de competenta şcolii ca desfăşurare.

 

SECŢIUNEA III

 

Drepturile elevilor

 

Art. 86. – Elevii din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de drepturi egale conferite de calitatea de elev, conform Statutului elevilor (aprobat prin OMENCȘ nr 4742/10.08.2016), art. 6 – 12.

 

Art. 87. – Elevii din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” beneficiază de învăţământ gratuit.

 

Art. 88. – (1) Elevii beneficiază de diverse tipuri de burse. Criteriile de acordare a burselor se găsesc în Metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei

 

(2)  Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale şcolii.

 

(3)  Elevii cu performanţe şcolare, cei cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive pot beneficia de premii, burse, locuri în tabere şi alte stimulente oferite de stat sau din fondurile extrabugetare ale şcolii.

 

(4)     Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară.

 

Art. 89. – Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afara orelor de curs, la consiliere în scopul orientării profesionale, la consiliere psihologică şi socială prin personal de specialitate.

 

Art. 90. – Elevii au dreptul la asistenţă medicală gratuită în şcoală, prin cabinetul medical şcolar.

 

Art. 91. – Elevii au dreptul de a participa la activităţi extraşcolare realizate în cadrul şcolii, în tabere şcolare, baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora.

 

Art. 92. – (1) Elevii au dreptul să se asocieze, conform legii, în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director.

 

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în şcoală, la cererea grupului ţintă sau a coordonatorului acestuia, numai cu aprobarea directorului. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi bunurilor.

 

Art. 93. – Elevii au dreptul de a redacta şi difuza, cu acordul directorului, reviste/publicaţii şcolare proprii, al căror conţinut nu afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi a altor regulamente şcolare.

 

 

 

SECŢIUNEA III

 

Obligaţiile elevilor

 

Art. 95. – (1) Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile, fără să întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să intre în clasă imediat după ce s-a sunat, aşteptând în linişte începerea lecţiei. De asemenea, elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare şi de a dobândi competenţele care determină profilul de formare a lor.

 

(2) Conform prevederilor legale, elevii au obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia factorilor interesaţi portofoliul educaţional în integralitatea şi totalitatea componentelor sale.

 

Art. 96. – Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

 

a)     legile statului;

 

b)     prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;

 

c)      regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

 

d)     normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

 

e)     normele de protecţie civilă;

 

f)       codul de etică al elevilor

 

g)     normele de protecţie a mediului.

 

Art. 97. – (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în şcoală, cât şi în afara ei.

 

(2)                         Prin „comportament civilizat” se înţelege:

 

a)     respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic; o formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită;

 

b)  evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.);

 

c)   evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea corporală;

 

d)  rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrajul profesorului de serviciu, al dirigintelui, al directorului, etc.);

 

e)  responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate personal sau în numele clasei;

 

f) adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului.

 

(3)                         „Ţinuta decentă” presupune:

 

a) purtarea uniformei şcolare,

 

b)                băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi, părul scurt, îngrijit şi nevopsit; băieţii nu au voie să poarte barbă sau cercei;

 

c)            ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces; fetele nu trebuie să aibă părul şi unghiile vopsite, nu au voie să se machieze, nu au voie să poarte cercei sau piercinguri în nară sau buză şi nici un număr mare de cercei în ureche;

 

d)                atât băieţii, cât şi fetele, nu au voie să poarte piercinguri şi tatuaje vizibile.

 

Art. 98 – Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.

 

Art. 99. – Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. Acelaşi lucru se cere şi în cazul cărţilor împrumutate de la biblioteaca şcolii şi restituirea lor la termenul stabilit.

 

Art. 100. – Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare, în toate spaţiile destinate activităţilor sportive şi în curţile interioare.

 

Art. 101. – (1) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul primar şi gimnazial se face prin uşa 1 dinspre curtea interioară, în intervalul 745 – 800.

 

(2) Accesul elevilor în şcoală se face pe baza ecusonului/carnetului de elev.

 

Art. 102. – În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele didactice se face prin intermediul profesorului de serviciu, iar staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă.

 

Art. 103. – Accesul elevilor la aparatura de specialitate se face numai sub supravegherea persoanelor autorizate.

 

Art. 104. – Toţi elevii sunt obligaţi să respecte normele şi instrucţiunile de utilizare a laboratoarelor, prezentate de profesorii de specialitate.

 

Art. 105. – a) Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical a şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor

 

probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către părinţi/tutori.

 

Art. 106. – Motivarea absenţelor elevilor se face conform prevederilor ROFUIP 2016, art.102.

 

Art. 107. – Este interzis elevilor:

 

a)     să distrugă documente şcolare, precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;

 

b)     să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);

 

c)      să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

 

d)     să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;

 

e)     să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

 

f)       să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul şcolii şi în afara acesteia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

 

g)     să introducă și să facă uz în perimetrul şcolii de orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;

 

h)     să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

 

i)       să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;

 

j)       să fotografieze sau să filmeze în incinta şcolii, fără aprobarea directorului;

 

k)     să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii;

 

l)       să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;

 

m)   să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

 

n)     să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;

 

 • o)     să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul directorului;

 

p)     să insulte și/sau să hărțuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în afara perimetrului școlar;

 

q)     să aibă o atitudine de amenințare pentru siguranța celorlalți elevi și/sau a personalului școlii.

 

r)      să aducă în incinta şcolii persoane străine care pot tulbura activitatea unităţii şcolare;

 

s)      să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta şcolii sau în spaţiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de sport);

 

t)       să umilească colegii în tipul cursurilor, în pauze, în incinta sau în afara școlii

 

u)     să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

 

Art. 108. – (1) La nivelul fiecărei clase, zilnic un elev efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte.

 

(2)  Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt:

 

a)     urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la începutul orei lista elevilor absenţi;

 

b)     asigură creta şi buretele pentru tablă şi asigură curăţenia tablei;

 

c)      veghează la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru aceasta coşul de gunoi;

 

d)     aeriseşte clasa pe timpul pauzei;

 

e)     controlează împreună cu şeful clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către alţi elevi s-a păstrat integritatea bunurilor şi sesizează profesorul de serviciu,

 

dirigintele sau conducerea şcolii asupra neregulilor constatate.

 

Art. 109 – (1) Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru păstrarea bunurilor din dotare şi pentru realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea şcolii, se instituie funcţia de şef de clasă.

 

(2) Atribuţiile şefului de clasă sunt:

 

a)     veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; este sprijinit de elevii de serviciu pe clasă;

 

b)     atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorării bunurilor din sala de clasă şi îl informează pe diriginte despre eventualele abateri din colectiv;

 

c)      informează profesorii clasei, dirigintele şi conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;

 

d)     coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;

 

e)     îndeplineşte alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte.

 

SECŢIUNEA IV

 

Recompensele elevilor

 

Art. 110. – Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 

a)     evidenţiere în faţa colegilor clasei;

 

b)     evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

 

c)      comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

 

d)     burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, sau de sponsori;

 

e)     premii, diplome, medalii;

 

f)       recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;

 

g)     premiul de onoare al unităţii de învăţământ.

 

Art. 111. – Elevii care au obţinut performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare sunt recompensaţi cu diplome şi, eventual, şi financiar.

 

Art. 112. – (1) La sfârşitul anului şcolar, elevii sunt premiaţi pentru activitatea desfăşurată, la propunerea profesorului pentru învăţământ primar, a profesorului diriginte, a Consiliului profesoral al clasei sau a directorului;

 

(2) Elevii din învăţământul primar primesc diplome pentru rezultate deosebite la învăţătură, pe arii curriculare sau discipline de studiu (cei care au primit calificativul „Foarte bine” la disciplina/aria curriculară respectivă), pentru purtare, pentru relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

 

(3)  Elevii din învăţământul gimnazial sunt recompensaţi cu premii dacă:

 

a)                 au obţinut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9,00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;

 

b)                s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

 

c)            au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

 

d)  s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

 

e)  au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

 

Art. 113. – Pentru toate situaţiile prevăzute la art. 103, elevii pot fi recompensaţi şi material sau financiar din fondurile extrabugetare ale şcolii sau din partea Consilului reprezentativ al părinţilor.

 

SECŢIUNEA V

 

Sancţiunile elevilor

 

Art. 114. – Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare şi regulamentele şcolare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

 

Art. 115. – (1) Sancţiunile care pot fi aplicate elevilor sunt cele prevăzute în Statutul elevilor (OMENCȘ nr 4742/2016), art. 16-25:

 

a)     observaţia individuală;

 

b)     mustrare scrisă;

 

c)      mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;

 

(2)  Sancţiunile prevăzute la literele b – d sunt însoţite de scăderea notei la purtare.

 

(3)    Toate sancţiunile aplicate elevilor vor fi comunicate în scris părinţilor/tutorilor.

 

CAPITOLUL VI

 

Părinţii

 

Art. 116. – Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri educaţionali ai şcolii.

 

Art. 117. – În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi:

 

a)     au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor copii;

 

b)     au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii;

 

c)      au dreptul de acces în incinta şcolii în următoarele cazuri:

 

 • au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul şcolii;
 • desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 • depun o cerere/alt document la secretariatul şcolii;
 • participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ primar.

 

În toate aceste situaţii, precum şi în orice alte situaţii neprevăzute, accesul părinţilor în incinta şcolii se face conform prevederilor art. 11, alin. 1, din prezentul regulament;

 

d)     au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare, care se organizează şi funcţionează după statut propriu.

 

e)     au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi propriii copii, prin discuţii amiabile cu părţile implicate; dacă în urma acestor discuţii nu s-a ajuns la niciun rezultat, părinţii pot solicita în scris conducerii unităţii rezolvarea situaţiei sau, în caz de nerezolvare, Inspectoratului Şcolar al județului Neamț.

 

 

 

Art. 118. – Părinţii au următoarele îndatoriri:

 

a)  au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;

 

b)     Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat conform legislației în vigoare (amendă între 100 și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității), ROFUIP cu completările aduse prin OMENCȘ nr.3027/2018 la art. 173.

 

c)      au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul primar/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar cu nume, dată şi semnătură;

 

d)        părinţii/tutorii legali răspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;

 

e)     este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul şcolii;

 

f) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană. Dispozițiile de la acest alineat nu se aplică dacă elevul vine la școală cu microbuzul școlar.

 

Art. 119. – (1) La nivelul fiecărei clase funcţionează un comitet al părinţilor, compus din preşedinte şi doi membri, aleşi de adunarea generală a părinţilor elevilor clasei.

 

(2)     Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase alcătuiesc Consiliul reprezentativ al părinţilor. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, organizare şi funcţionare.

 

(3)     Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie a şcolii, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), potrivit legislaţiei în vigoare.

 

(4)     Adunarea general a părinților hotărăște cu privier la susținerea cadrelor didactice și a echipei manageriale privind activitățile și auxiliarele didactice și mijloacele de învățământ utilizate în demersal de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor.

 

Art. 120. – În calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi parteneri educaţionali ai şcolii, părinţii încheie cu conducerea şcolii un contract educaţional, în momentul înscrierii elevilor în registrul unic matricol. În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. Contractul educaţional este valabil pe parcursul şcolarizării elevului în Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”.

 

 CAPITOLUL VII

 

Partenerii educaţionali

 

Art. 121. – (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, colaborează cu Consiliul de Administraţie şi cu directorul Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă”, în vederea atingerii obiectivelor şcolii.

 

(2)  Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi sau programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către şcoală.

 

(3)     Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului.

 

(4)     Autorităţile administraţiei publice locale asigurăș condiţiile şi fondurile necesare implementării şi respectării normelor de Sănătate i Securitate în Muncă şi pentru asigurarrea securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii.

 

Art. 122. – Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor.

 

Art. 123. – Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii.

 

(2)  Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

(3)  În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului şcolii, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.

 

Art. 124. – Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile respective.

 

Art. 125. – Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”.

 

Art. 126. – Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane, instituţii sau organizaţii care intră în contact cu Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”.

 

 

 

CAPITOLUL VIII

 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei

 

Art. 127. – (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” şi este centrată preponderant pe rezultatele procesului învăţării.

 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.

 

Art. 128. – (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă” funcționează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), aleasă prin vot sectre în consiliu profesoral.

 

(2)        Pe baza legislaţiei în vigoare, Consiliul de administraţie al şcolii elaborează şi adoptă regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

 

(3)        Conducerea şcolii este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

 

Art. 129. – (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul operaţional de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare internă a calităţii precum şi un plan de îmbunătăţiri.

 

(2)        Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se realizează în conformitate cu prevederile legale.

 

(3)     Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

(4)        Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”.

 

 CAPITOLUL IX

 

Dispoziţii finale

 

Art. 130. – În Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

 

 

Performanța se obține prin muncă și dăruire